หน้าแรก
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3

    คำชี้แจง(ยกเว้นหน่วยที่ 2)
        1. เลือกศึกษาหน่วยการเรียน
        2. แล้วทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ และดูผลว่าทำถูกกี่่ข้อ
        3. ศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ ถ้ายังไม่เข้าใจให้กลับไปศึกษาใหม่ได้
        4. เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ และดูผลว่าทำถูกกี่ข้อ
        5. สามารถศึกษาหน่วยการเรียนต่อไปได้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1 องค์ประกอบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 3 ตอนที่ 4 ระบบอินเตอร์เนท - เครือข่ายระดับโลก
หน่วยที่ 1 ตอนที่ 2 ประเภทและคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หน่วยที่ 4 ตอนที่ 1 บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 ตอนที่ 1 โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Office Word 2003 หน่วยที่ 4 ตอนที่ 2 ลักษณะสำคัญและความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 ตอนที่ 2 โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Office Word 2007 หน่วยที่ 4 ตอนที่ 3 ระบบสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 ตอนที่ 1 การสื่อสารข้อมูล หน่วยที่ 5 ตอนที่ 1 ประเภทของข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดการข้อมูล
หน่วยที่ 3 ตอนที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยท ี่5 ตอนที่ 2 แฟ้มและฐานข้อมูล
หน่วยที่ 3 ตอนที่ 3 อุปกรณ์เครือข่ายและประเภทเครือข่าย หน่วยที่ 6 ตอนที่ 1 สืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสารในระบบอินเตอร์เนท